Szkoła Podstawowa

Untitled Document
Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie
Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim
Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują program nauczania opracowany według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.” Materiał jest indywidualizowany do potrzeb ucznia, a trudności stopniowane.
Edukacja w szkole podstawowej jest fundamentem wykształcenia. Szkoła wprowadza ucznia w świat wiedzy, dbając przy tym o jego wszechstronny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
Szkoły specjalne mają takie same etapy edukacyjne jak szkoły ogólnodostępne. Podobnie jak w szkole podstawowej ogólnodostępnej, nauka w szkole podstawowej podzielona jest na dwa etapy edukacyjne:
 • I etap edukacyjny, obejmujący klasy od I do III (edukacja wczesnoszkolna)
 • II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VIII.
Dalsze kształcenie realizowane jest w szkole ponadpodstawowej.
Edukacja wczesnoszkolna stopniowo i łagodnie przeprowadza dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego na drugim etapie edukacyjnym. Jest to proces rozłożony na trzy lata nauki szkolnej. Dziecko jest wspomagane w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Dziecko jest wychowywane tak, aby w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie
z samym sobą, ludźmi i przyrodą, odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dąży się
do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
W klasach I-III realizuje się następujące przedmioty:
 • edukacja polonistyczna
 • edukacja matematyczna
 • edukacja muzyczna
 • edukacja plastyczna
 • edukacja społeczna
 • edukacja przyrodnicza
 • język angielski
 • edukacja informatyczna
 • edukacja techniczna
 • wychowanie fizyczne
 • religia
 • rewalidacja/terapia.
Celem kształcenia na drugim etapie edukacyjnym jest: przyswojenie przez ucznia podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących zjawisk
i tematów bliskich uczniowi, zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości
do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów oraz kształtowanie postaw potrzebnych
do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.
W klasach IV-VIII realizowane są następujące przedmioty:
 • język polski
 • język angielski
 • muzyka
 • plastyka
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • przyroda
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • technika
 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • religia
 • rewalidacja/terapia.
Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.
Uczniowie z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną realizują program nauczania opracowany według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych”.
W Szkole Podstawowej wyodrębnia się:
 1. Zajęcia edukacyjne:
a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,
b) zajęcia rozwijające komunikowanie się,
c) zajęcia rozwijające kreatywność,
d) wychowanie fizyczne,
e) religia
 1. Zajęcia rewalidacyjne / terapie
Osią wszystkich działań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju funkcjonowania osobistego i społecznego ucznia. Temu celowi służą wszystkie, ściśle ze sobą powiązane, rodzaje zajęć.
Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata w całym procesie edukacji. Nauczanie to opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych (IPT) opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z danym uczniem.
Czas zajęć i przerw jest dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne,
w mniejszym stopniu wiek i lata nauki. Nawet najmniejsze postępy ucznia są pozytywnie wzmacniane, natomiast ich brak nie podlega wartościowaniu negatywnemu.
Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie
go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, aby mógł porozumiewać się z otoczeniem (werbalnie lub niewerbalnenter code hereie), zdobył maksymalną samodzielność, był zaradny w życiu codziennym, mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego znajomość i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia.
Osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych
są planowane indywidualnie. Dokonywana przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości.