RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie przy ul. Słonecznej 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, reprezentowany przez Dyrektora. Może się Pani/Pan z nami kontaktować pod numerem telefonu: 29 746 20 50 lub adres e-mail: rodo@zssl.edu.pl
 • 2) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu: 22 350 01 40 lub adresem e-mail: biuro@inbase.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 1. przyjęcia ucznia do szkoły,
 2. realizacji zadań oświatowych,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole,
 4. archiwizacji zgodnie z przepisami prawa.
        4) Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
        5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO.
        6) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
        7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
        8) Dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
        9) Ma Pani/Pan prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 3. przenoszenia swoich danych osobowych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
      10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku  niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w pkt. 3)
    11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu