Rekrutacja

Nabór do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie trwa cały rok.
Dokumentem wymaganym do zapisu dziecka jest orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w placówce, po uprzedniej rozmowie 
z Dyrektorem Zespołu.
Wymagane dokumenty:
 1. Szkoła podstawowa: 
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny, wydane 
  przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • świadectwo ukończenia ostatniej klasy,
 • w przypadku przyjmowania ucznia do klasy I – zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania można pobrać w sekretariacie szkoły 
  lub na końcu tej zakładki). 
 1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy: 
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania można pobrać w sekretariacie szkoły 
  lub na końcu tej zakładki). 
III. Nauczanie indywidualne lub w zespole rewalidacyjno-wychowawczym
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego / zespołowego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • świadectwo ukończenia szkoły lub ostatniej klasy ( w przypadku nauczania indywidualnego)
 • podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania można pobrać w sekretariacie szkoły 
  lub poniżej).