Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy


Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Uczniowie przedmiotowego Oddziału realizują zajęcia na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Podstawowym wymogiem zakwalifikowania dziecka na tego typu zajęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie zespołowych zajęć wydanego przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Zajęcia prowadzone są we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami).
Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych jest przede wszystkim:

 • nauka nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk;
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
W codziennej pracy wykorzystujemy:
 • Program Aktywności M. i Ch. Knillów
 • Zabawy paluszkowe i baraszkowanie
 • Metodę integracji sensorycznej
 • Stymulację polisensoryczną według pór roku: Poranny Krąg
 • Elementy Arteterapii
 • Muzykoterapia
 • Elementy metody z zakresu logopedii.
Ponadto uczestnicy biorą udział w możliwie wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych oraz spotkaniach integracyjnych (wycieczki szkolne, ogniska itp.)